Regulamin

Regulamin
Rozdziele, gm. Lipinki – województwo małopolskie, 11-13 października 2019 roku

(aktualność 27.06.2019)

1. CELE MARATONU:
– weryfikacja granic własnej wytrzymałości fizycznej i odporności psychicznej,
– propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej poprzez popularyzację biegów na orientację
– aktywizacja miejscowej społeczności
– wymiana doświadczeń przez sympatyków imprez na orientację,
– nauka umiejętności orientacji w terenie oraz posługiwania się mapą i kompasem,
– promowanie dziedzictwa kulturowego i zabytków kultury technicznej wśród uczestników Maratonu i społeczności lokalnej.

2. NAZWA I CHARAKTER MARATONU
Maraton na orientację KIWON (dalej jako „Maraton”) stanowi przykład imprezy na orientację. Trasa biegu nie jest ściśle określona, na mapie znajdą się jedynie oznaczenia punktów kontrolnych. Uczestnicy według własnego uznania pokonają odcinki terenowe pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi, wybierając najbardziej optymalny w ich ocenie wariant trasy. Organizator może wyłączyć z ruchu określone odcinki drogowe ze względu na bezpieczeństwo uczestników Maratonu.

3. TERMIN I MIEJSCE
Maraton odbędzie się w dniach 11-13 października 2019 roku, z bazą zlokalizowaną w Rozdzielu, gmina Lipinki, powiat gorlicki, województwo małopolskie.

4. ORGANIZATORZY
1. Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” w Lipinkach, Lipinki 7, 38-305 Lipinki, wpisane do Rejestru stowarzyszeń i innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych, publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405676;
2. Wójt Gminy Lipinki – mgr inż. Czesław Rakoczy
Internet: http://towarzystwojastrzebiec.pl/, http://www.gminalipinki.pl/

5. ZESPÓŁ ORGANIZACYJNY
Maraton organizowany jest przez grono członków i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” oraz Wójta Gminy Lipinki.
Komitet Organizacyjny Maratonu:
Kierownik Maratonu: Anita Duda, anita.gurbisz@gmail.com Tel. 736 938 662,
Sędzia Główny, Koordynator: Tomasz Duda, to17071990@gmail.com Tel. 792 001 291,
Rzecznik Prasowy, Marketing, Punkt Informacyjny, Biuro Maratonu, Marketing, Wolontariat, maratonkiwon@gmail.com,
Administrator strony: Piotr Popielarz, www: popielarz@elipinki.pl,

6. SPONSOR GŁÓWNY I PATRONAT HONOROWY MARATONU
Sponsor główny: w trakcie pozyskiwania

Patronat honorowy: Poseł na Sejm Barbara Bartuś

7. BAZA MARATONU
Baza Maratonu KIWON będzie zlokalizowana w Szkole Podstawowej w Rozdzielu, adres: Rozdziele 50A, 38-304 Rozdziele, gmina Lipinki, województwo Małopolskie.

Koordynaty GPS: 49.642360, 21.291597
Mapka z oznaczoną bazą została umieszczona w zakładce Baza Maratonu.

8. UCZESTNICTWO
Prawo uczestnictwa w Maratonie mają osoby:
– które ukończyły 18 lat,
– osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć tylko pod opieką osób pełnoletnich oraz za pisemną zgodą rodzica/opiekuna prawnego.
Zgoda rodzica/opiekuna prawnego musi zostać sporządzona w formie pisemnej i dostarczona organizatorom Maratonu, najpóźniej w dniu startu Maratonu, pod rygorem nieważności.
– Jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 2 osobami niepełnoletnimi.
– Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodzica lub opiekuna prawnego). Dopuszcza się do uczestnictwa w Maratonie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, pozbawione przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Maratonie. Wskazaną deklarację uczestnik potwierdzi własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
– W przypadku osób niepełnoletnich potwierdzenie dobrego stanu zdrowia, braku przeciwwskazań medycznych oraz wyrażenie zgody na udział w Maratonie potwierdza na pisemnym formularzu, własnoręcznym podpisem rodzic lub opiekun prawny nieletniego uczestnika oraz osoba, której opiekunowie prawni powierzyli opiekę nad nieletnim w czasie trwania Maratonu.
– Dopuszczalne jest uczestnictwo z psem, jednakże Uczestnicy startujący z psami nie będą kwalifikowani w klasyfikacji generalnej;

9. TRASY MARATONOWE
TRASA PIESZA 20 km (TP20): 20 km w 6 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 20 km, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf, obowiązuje punktacja dodatnio-ujemna (wagowa).
TRASA PIESZA 50 km (TP50): 50 km w 12 godzin, charakterystyka trasy: 1 pętla 50 km, kolejność potwierdzania PK dowolna – scorelauf.
Długość trasy mierzona jest według wariantów optymalnych, może różnić się +/- 10% w zależności od przyjętego wariantu przebiegu trasy oraz umiejętności nawigacyjnych.
Liczba punktów kontrolnych na każdej z tras zostanie podana w osobnym komunikacie technicznym.

Na wszystkich trasach:
– klasyfikacja indywidualna z podziałem na płeć K – kobiety, M – mężczyźni,
każdemu uczestnikowi przyporządkowany jest indywidualny numer startowy,
– dozwolone jest poruszanie się po trasie w grupach,
– organizator nie zapewnia sprzętu startowego.
– o kolejności w klasyfikacji Maratonu decyduje liczba prawidłowo zaliczonych PK, natomiast w przypadku równej liczby PK – czas pokonania trasy.

10. SYSTEM POTWIERDZANIA PUNKTÓW KONTROLNYCH
Na wszystkich trasach stosowany będzie tradycyjny sposób potwierdzania punktów kontrolnych.
Potwierdzenie punktów następowało będzie poprzez odciśnięcie perforatorem indywidualnego śladu na karcie startowej, w miejscu oznaczonym numerem punktu kontrolnego.
Numery punktów kontrolnych na mapie i w terenie odpowiadają numerom oznaczonym na karcie startowej;
Punkty kontrolne są oznaczone w terenie za pomocą lampionów InO (forma płaska) lub BnO (forma przestrzenna), w miejscach charakterystycznych dla najbliższego otoczenia, a ich lokalizacja w terenie odpowiada zaznaczeniu na mapie z tolerancją do 2 mm w skali mapy (jednak nie więcej niż 20m);
W sytuacji, gdy w terenie oznaczenie PK jest umieszczone poza ww. zakresem tolerancji lokalizacji uczestnik ma prawo wpisać na kartę startową skrót BPK (Brak Punktu Kontrolnego) jako prawidłowe potwierdzenie PK.
W przypadku braku punktu kontrolnego (lampionu i perforatora) w miejscu, gdzie powinien się on znajdować według mapy, uczestnik powinien powiadomić o tym fakcie organizatora oraz potwierdzić swoją lokalizację w miejscu gdzie powinien znajdować się punkt kontrolny za pomocą aparatu fotograficznego (zdjęcie powinno przedstawiać uczestnika w miejscu charakterystycznym, zgodnym z opisem punktu kontrolnego);
W przypadku, gdy przy punkcie kontrolnym brak jest perforatora (jest sam lampion), uczestnik powinien powiadomić o tym fakcie organizatora oraz potwierdzić swoją lokalizację w miejscu położenia lampionu za pomocą aparatu fotograficznego (zdjęcie powinno przedstawiać uczestnika wraz z lampionem w miejscu charakterystycznym);
Zaliczenia punktu kontrolnego każdy uczestnik obowiązany jest dokonać własnoręcznie.

11. MAPY
Na wszystkich trasach dostarczane będę mapy kolorowe i zabezpieczone w foliowym worku strunowym.
trasa piesza TP20, skala 1:50 000,
trasa piesza TP50, skala 1:50 000,

12. WYPOSAŻENIE OBOWIĄZKOWE
Obowiązkowe wyposażenie każdego uczestnika:
– kompas;
– latarka z odpowiednim zapasem baterii,
– apteczka pierwszej pomocy, zegarek,
– element odblaskowy umieszczony z tyłu plecaka, wygodne obuwie, odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
– telefon komórkowy,
– dokument tożsamości,
– folia termoizolacyjna (NRC),
– pieniądze w kwocie min. 50 zł,
– włączony telefon do kontaktu z organizatorem z numerem podanym podczas zgłoszenia.
Każdy z Uczestników powinien mieć ze sobą zapas napoju oraz prowiant (zapasy można uzupełniać w sklepach na trasie) na czas przebywania na trasie. Zalecane wyposażenie apteczki: środki opatrunkowe, przeciwbólowe, bandaż elastyczny.

13. ZGŁOSZENIA
Uczestnik zobowiązany jest do wypełnienia i wysłania formularza zgłoszeniowego przez Internet lub w ostatnim terminie w Biurze Maratonu w bazie Maratonu:


Do 31 sierpnia 2019 roku obowiązuje promocyjna opłata Maratonowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Maratonu (data księgowania opłaty na koncie organizatora).
Od 1 września do 22 września 2019 roku obowiązuje normalna opłata Maratonowa – zgłoszenia można dokonać wyłącznie wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Maratonu (data księgowania opłaty na koncie organizatora).
Od 23 września 2019 roku obowiązuje wyższa opłata Maratonowa – można zgłaszać się wypełniając elektroniczny formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Maratonu (data księgowania opłaty na koncie organizatora), bądź bezpośrednio przed startem, w Biurze Maratonu w dniach 11-12 października 2019 roku (wszelkie opłaty w Biurze Maratonu tylko gotówką).
Zgłoszenie będzie ważne w momencie wpłynięcia opłaty Maratonowej na rachunek bankowy Organizatora.
W przypadku niewpłynięcia opłaty Maratonowej zgłoszenie jest nieważne.
Po potwierdzeniu wpłynięcia opłaty Maratonowej na konto Organizatora, uczestnik zostaje wpisany na listę startową. Osoby niezgłoszone wypełniają cały formularz zgłoszeniowy wraz z częścią dotyczącą akceptacji regulaminu Maratonu.
Odpowiednie formularze będą dostępne w Biurze Maratonu.
Obowiązuje limit uczestników na obu trasach, tj. 100 osób

14. OPŁATA MARATONOWA
Terminy płatności (data księgowania na koncie organizatora)
Pierwszy termin – do 31.08.2019
Drugi termin – od 1.09.2019 do 22.09.2019
Termin ostateczny – od 23.09.2019 i w Biurze Maratonu w dniach 11-12.10.2019 (płatne w Bazie Maratonu)

Oznaczenie Trasa Pierwszy termin Drugi termin Termin ostateczny
TP20 Piesza 20km 40 zł 45 zł 60 zł
TP50 Piesza 50km 45 zł 50 zł 65 zł

Opłatę Maratonową należy przesłać przelewem bankowym na rachunek bankowy:
TOWARZYSTWO „JASTRZĘBIEC”: Bank Spółdzielczy w Lipinkach
numer konta: 59 8628 0000 2001 0009 6667 0001
Tytuł przelewu należy wypełnić według następującego schematu: „KIWON 2019+ TRASA + IMIĘ NAZWISKO(A) ”
Opłatę Maratonową za kilka osób można uiszczać w jednym przelewie.

UWAGA!!!
W przypadku stwierdzenia braku obecności na listach startowych przed Maratonem pomimo opłacenia opłaty Maratonowej, należy w Biurze Maratonu okazać dowód uiszczenia opłaty Maratonowej.
Czas weryfikacji zgłoszenia od momentu jego dotarcia do organizatorów może potrwać kilka dni (weryfikacja dokonywana jest manualnie).

Uwaga! Dla zawodników lokalnych, tj. mieszkańców powiatów gorlickiego i jasielskiego obowiązuje wpisowe obniżone o 10 zł przy zapisie na trasę TP50 lub obniżone o 5 zł przy zapisie na trasę TP20.

15. ZMIANA TRASY
Uczestnik, który zdecydował się zmienić trasę i zgłosi tę zmianę e-mailem na adres maratonkiwon@gmail.com do dnia 9 października 2019 roku ma prawo do takowej zmiany trasy.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie opłata Maratonowa jest wyższa, będzie należało dopłacić różnicę w cenie tras do kwoty opłaty Maratonowej według stawki płatnej na dzień wpłaty opłaty Maratonowej przez uczestnika.
W przypadku zmiany trasy na trasę, gdzie normalna opłata Maratonowa jest niższa, nie będzie przysługiwał zwrot wykonanej nadpłaty za trasę wcześniej opłaconą.
Informacje o zmianie trasy wysłane na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Maratonu (podczas pracy Biura Maratonu) nie będzie przyjęta przez Biuro Maratonu.

16. REZYGNACJA
Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Maratonie i zgłosi tę rezygnację na adres maratonkiwon@gmail.com do dnia 31 sierpnia 2019 roku ma prawo do zwrotu całej wniesionej opłaty Maratonowej, zaś w przypadku rezygnacji do dnia 31 września 2019 roku, pomniejszonej o opłatę manipulacyjną w wysokości 15 zł
Przy rezygnacji po terminie 31 września 2019 roku wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
Rezygnacja z udziału wysłana w inny sposób niż przez ww. adres email nie uprawnia do zwrotu opłaty Maratonowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Maratonu.

17. ZAMIANA UCZESTNICTWA
Uczestnik, który zdecydował się zrezygnować z udziału w Maratonie i ma możliwość scedowania swojego zgłoszenia wraz z opłatą Maratonową na innego uczestnika i zgłosi tę zamianę uczestnictwa e-mailem na adres maratonkiwon@gmail.com do dnia 9 października 2019 roku, ma prawo do zamiany uczestnictwa bez poniesienia żadnych opłat manipulacyjnych.
Zamiana uczestnictwa wysłana na inny adres e-mail lub wysłana po tym terminie oraz zgłoszona w Bazie Maratonu (podczas pracy Biura Maratonu) nie uprawnia do zwrotu opłaty Maratonowej oraz nie będzie przyjęta przez Biuro Maratonu.

18. RAMOWY PROGRAM MARATONU
11 października 2019 (piątek)
od 18:00 rejestracja uczestników, wydawanie kart startowych, zakwaterowanie zawodników korzystających z noclegu

12 października 2019 (sobota)
od 6:00- 7:00 rejestracja uczestników, wydawanie kart startowych;
7:10 odprawa techniczna trasy TP50, wydanie map;
07:30 start trasy pieszej TP50,
08:30 odprawa techniczna trasy TP20, wydawanie map;
09:00 start trasy TP20;
10:00 – 20:00 przyjmowanie uczestników na mecie Maratonu;
18:00 zamknięcie trasy TP20;
19:00 dekoracja zwycięzców trasy TP20;
19:30 zamknięcie trasy TP50;
20:00 dekoracja zwycięzców trasy TP50

13 października 2019 (niedziela)
10:00 zamknięcie bazy zawodów

Planowana godzina startu może być z przyczyn organizacyjnych przesunięta o +/- 10 minut. W przypadku przesunięcia godziny startu limit czasu dla wszystkich tras liczy się od momentu faktycznego wystartowania uczestników na sygnał dany przez Organizatora.
Na wniosek przynajmniej 3 uczestników, którzy na danej trasie ukończyli zawody, Sędzia Główny Rajdu po konsultacji z Kierownikiem Rajdu może podjęć decyzję o przeprowadzeniu wcześniejszej dekoracji zwycięzców na danej trasie.

19. PRACA BIURA MARATONU
11 października 2019 (piątek)
od 18:00 rejestracja uczestników, wydawanie kart startowych, zakwaterowanie zawodników korzystających z noclegu

12 października 2019 (sobota)
od 6:00- 7:00 rejestracja uczestników, wydawanie kart startowych;
7:10 odprawa techniczna trasy TP50, wydawanie map;
07:30 start trasy pieszej TP50,
08:30 odprawa techniczna trasy TP20, wydawanie map;
09:00 start trasy TP20;
10:00 – 20:00 przyjmowanie uczestników na mecie Maratonu;
18:00 zamknięcie trasy TP20;
19:00 dekoracja zwycięzców trasy TP20;
19:30 zamknięcie trasy TP50;
20:00 dekoracja zwycięzców trasy TP50

20. WYŻYWIENIE
Uczestnicy Maratonu zobowiązani są zaopatrzenia w żywność na czas rajdu we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają jeden ciepły posiłek w Bazie Maratonu, wydawany w sobotę 12 października 2019 roku w godzinach 13.00 – 20.00. Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Maratonu miejsce, w którym będą wystawione czajniki elektryczne (samoobsługa). Organizator zapewnia ciepłe napoje w postaci kawy i herbaty w bazie Maratonu.

21. NOCLEGI
Uczestnicy mają do dyspozycji w Bazie Maratonu miejsca noclegowe w standardzie turystycznym, tj. na podłodze w wyznaczonych lokalizacjach (w tym hali sportowej). Organizatorzy nie zapewniają materaców ani śpiworów.

22. KOMUNIKACJA
Na terenie bazy Maratonu będą wyznaczone parkingi. Organizatorzy nie przewidują własnego transportu zbiorowego dla uczestników. Komunikacja publiczna: busy relacji Gorlice-Kryg-Rozdziele- Lipinki lub Gorlice- Rozdziele- Bednarka.

23. NAGRODY
Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowy dyplom uczestnictwa.
Uczestnicy sklasyfikowani na miejscach I – III na poszczególnych trasach otrzymają pamiątkowe statuetki, z podziałem na kategorię męską i kobiecą w ramach każdej z tras.

24. ŚWIADCZENIA STARTOWE
– Dwa noclegi w Bazie Maratonu w warunkach turystycznych (należy posiadać własny śpiwór i karimatę),
– Jeden ciepły posiłek regeneracyjny w Bazie Maratonu,
– Opieka organizatorów w Bazie oraz na mecie w trakcie trwania Maratonu (a także zdalnie przed i po),
– Komplet map (kolorowe, w foliowym worku strunowym) i materiałów startowych,
– Możliwość pozostawienia bagaży, toalety, prysznice w Bazie Maratonu,
– Parkingi dla samochodów w okolicy Bazy Maratonu,
– Okolicznościowy numer startowy (wraz z kartą startową);
– Wrzątek do celów spożywczych wraz z zestawem kawa, herbata, dodatki, kubki (dostępne na stołówce szkolnej),
– Dyplom dla każdego, niezależnie od uzyskane wyniku na trasie,
– Całodobowa opieka nad Bazą Maratonu (zabezpieczenie sanitarne: sprzątanie, wywóz śmieci, prąd, woda bieżąca).
– Woda na jednym z punktów kontrolnych (samoobsługa),
– Bilet wstępu do Magurskiego Parku Narodowego
– Ubezpieczenie NNW na czas Maratonu (13 października 2019 roku – sobota),
– Trofea/puchary dla najlepszych zawodników.
– Organizator przewiduje możliwość rozszerzenia świadczeń o inne materiały w miarę napływu świadczeń i sponsorów,

UWAGA! Przy dokonaniu zapisu po dniu 31 września 2019 roku Organizator nie gwarantuje wszystkich świadczeń.

25. RUCH DROGOWY
Maraton będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
Uczestnicy mają obowiązek przestrzegać przepisów Kodeksu Drogowego.
Uczestnicy mają obowiązek zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.
Uczestnicy na drogach gruntowych powinni poruszać się prawą stroną drogi, zaś uczestnicy idący pieszo lub biegnący powinni poruszać się lewą stroną drogi w przypadku braku chodników.
Od zmierzchu do świtu uczestnicy zobowiązani są nosić elementy odblaskowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.
Za kolizje i wypadki podczas Maratonu ponosi odpowiedzialność uczestnik lub inny użytkownik drogi przyczyniający się wskutek naruszenia przepisów ruchu drogowego do zaistnienia zdarzenia.
Organizator nie zaleca poruszania się po drogach asfaltowych ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa Uczestników. Odcinki drogowe o największym natężeniu ruchu pojazdów zostaną wyłączone z trasy biegu stosownym oznaczeniem na mapie, tzn. Uczestnicy Maratonu bezwzględnie nie będą mogli poruszać się nimi, a zidentyfikowanie Uczestnika poruszającego się wzdłuż drogi wyłączonej z ruchu skutkuje jego bezwzględną dyskwalifikacją.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki podczas Maratonu.

26. OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO
Uczestnicy obowiązani są szanować środowisko naturalne, w którym poruszają się podczas Maratonu. Uczestnicy nie mogą zanieczyszczać terenu i pozostawiać śmieci na trasach.
Zabrania się używania szklanych pojemników w terenie. W przypadku naruszania tego przepisu, uczestnicy mogą być ukarani dyskwalifikacją.
Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
Uczestnicy muszą przestrzegać przepisów przeciw-pożarowych w terenie jak i Bazie Maratonu. Za skutki naruszenia tych przepisów uczestnik odpowiada osobiście
W wypadku poruszania się po terenie Magurskiego Parku Narodowego uczestnicy obowiązani są do poruszania się wyłącznie po wyznaczonych, oznakowanych szlakach turystycznych pod rygorem dyskwalifikacji.

27. DANE OSOBOWE, WIZERUNEK ORAZ KORESPONDENCJA
Organizator Maratonu, Patroni i Sponsor są uprawnieni do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych poszczególnych uczestników, biorących udział w Maratonie, przy czym wizerunek i dane te będą wykorzystywane w materiałach promujących Maraton i wydarzenia towarzyszące Maratonowi (prasa, radio, telewizja, Internet, materiały graficzne). Uczestnikom oprócz nagród nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagrodzenie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
Uczestnikom oprócz świadczeń Maratonowych, nagród i upominków nie przysługują żadne dalsze gratyfikacje, w szczególności wynagradzanie z tytułu wykorzystania wizerunku, wypowiedzi i danych osobowych.
Uczestnicy Maratonu wyrażają zgodę na nieodpłatne przeniesienie autorskich praw majątkowych do wizerunku i wypowiedzi dla prasy, radia i telewizji utrwalonego poprzez dokumentację prasową, fotograficzną i filmową obejmujące wszystkie pola eksploatacji wymienione w art. 50 Ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity tj. z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 880)) w szczególności:
1) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
2) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
3) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” w Lipinkach.

28. POSTANOWENIA KOŃCOWE
Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
W Biurze Maratonu podczas zapisów wymagane będą od uczestników dowody wpłaty opłaty Maratonowej w przypadku ewentualnych niejasności oraz braku na listach startowych.
W Biurze Maratonu podczas odbioru pakietu startowego będzie wymagane okazanie dokumentu tożsamości celem weryfikacji roku urodzenia uczestnika.
Uczestnik, który nie zgłosił się do Biura Maratonu w trakcie trwania Maratonu traci prawo do opłaty Maratonowej i wszystkich świadczeń.
Organizator nie zapewnia transportu do Bazy Maratonu uczestnikom, którzy rezygnują w trakcie trwania Maratonu z kontynuowania przebycia tras Maratonowych. W wyjątkowych sytuacjach w miarę możliwości Organizatorzy mogą przewieźć uczestników za dodatkową opłatą do Bazy Maratonu aczkolwiek czas oczekiwania na transport może być bardzo długi i związany jest on z bieżącą działalnością logistyczną Organizatora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na Maraton i w czasie powrotu z niego.
Uczestnikom zaleca się ubezpieczenie OC we własnym zakresie.
Uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie Organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości.
Uczestnicy biorą udział w Maratonie na własną odpowiedzialność (w przypadku uczestników niepełnoletnich na wyłączną odpowiedzialność rodziców lub opiekunów).
Organizatorzy mają prawo wycofać z trasy uczestnika Maratonu, w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego podczas Maratonu oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną za wszystkie wyrządzone przez siebie szkody z własnej, wyłącznej winy innym uczestnikom Maratonu oraz osobom trzecim.
Organizator oraz wszystkie osoby działające w jego imieniu lub z jego upoważnienia związane z przeprowadzeniem i organizacją Maratonu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe uczestników, które wystąpią przed, w trakcie lub po Maratonie.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasach Maratonu spowodowane z winy uczestnika. Za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika, odpowiedzialność będzie ponosił uczestnik.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi paramedycznemu w imieniu Organizatora do udzielania pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce zgodnie z procedurami Maratonu
W razie wypadku lub powstałej szkody związanej z Maratonem uczestnicy zrzekaja się roszczeń odszkodowawczych wobec Organizatora, osób działających w jego imieniu oraz z jego upoważnienia, związanych z przeprowadzeniem i organizacją Maratonu.
Uczestnicy oświadczają, że wszystkie dane personalne i dane dotyczące stanu zdrowia wpisane przez nich do formularzy Maratonowych są kompletne i zgodne z prawdą. W przypadku zmiany ww. uczestnik jest zobowiązany powiadomić o tym organizatora w terminie 3 dni od zaistniałego zdarzenia.
Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania zarządzeń i poleceń ze strony służb porządkowych Organizatora w czasie trwania Maratonu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje przebywania przez uczestników na terenach stanowiących własność prywatną oraz terenach zamkniętych.
Zabronione jest niszczenie wszelkich upraw, nasadzeń leśnych jak i własności prywatnej oraz każdej innej napotkanej na swojej trasie i w Bazie Maratonu.
Na trasach Maratonu mogą występować niebezpieczne warunki terenowe. Bezpieczne pokonanie tychże odcinków tras leży w gestii uczestnika, który sam za siebie bierze odpowiedzialność i podejmowane decyzje, co do pokonania tychże odcinków.
Uczestnicy podczas Maratonu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad współzawodnictwa oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem wobec siebie, osób postronnych oraz osób z zespołu organizacyjnego Maratonu. Nie mogą także używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niegodny uczestnika Maratonu.
Nieznajomość regulaminu Maratonu i jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez Organizatora jako podstawy do jakichkolwiek roszczeń lub protestów ze strony uczestnika jak i osób trzecich. Podpis uczestnika na formularzu Maratonowym potwierdza zapoznanie się z warunkami Regulaminu i Zasad Współzawodnictwa w Maratonie.
Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatorów lub Sędziego Głównego Maratonu jest decyzją ostateczną.
Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
Organizator biegu zamieszcza na stronie internetowej Maratonu wyniki wstępne w terminie 2 dni od jego Zakończenia.
Dniem zakończenia Maratonu jest 13 października 2019 roku.
Protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegu, należy kierować do Organizatora Biegu (e-mail: maratonkiwon@gmail.com), w terminie do 3 dni od upublicznienia wstępnych wyników na stronie głównej Maratonu. Protesty rozstrzyga Komitet Organizacyjny – przy czym decyzje Komitetu Organizacyjnego są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wpływu protestu. Po rozstrzygnięciu wszystkich ew. protestów (lub upływie 3 dni od upublicznienia wstępnych wyników na stronie głównej Maratonu – w przypadku ich braku) wyniki Biegu stają się wynikami oficjalnymi.

29. INFORMACJE DODATKOWE
Informacji dodatkowych udziela Biuro Klubu poprzez email maratonkiwon@gmail.com lub tel. 792001291
Informacji dotyczących listy zgłoszeniowej i listy startowej udziela Biuro Maratonu poprzez email: maratonkiwon@gmail.com

30. KOMUNIKAT TECHNICZNY
Komunikat techniczny zostanie opublikowany do dnia 1 października 2019 roku na stronie Maratonu. Na tej stronie pojawiać się będą także inne ważne informacje organizacyjne.
Polecamy śledzić także nasz profil na portalu Facebook.

31. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI LIPIŃSKIEJ „JASTRZĘBIEC” z siedzibą w Lipinkach, Lipinki 7,. 38-305 Lipinki. Kontakt mailowy pod adresem: biuro@towarzystwojastrzębiec.pl
Administrator przetwarza następujące Twoje dane osobowe: (a) imię i nazwisko; (b) miejscowość; (c) adres e-mail; (d) numer telefonu; (e) rok urodzenia;
Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
realizacji uczestnictwa Pana/Pani w Maratonie na Orientację „KIWON” 2019, w oparciu o umowę pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem, zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Maratonu na Orientację KIWON i dla wykonania której przetwarzanie ww. danych jest niezbędne, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
wprowadzenia danych osobowych do bazy Administratora i ich przetwarzania na potrzeby publikacji listy uczestników biegu, publikacji listy wyników osiągniętych przez uczestników biegu, w oparciu zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Pana/Pani dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do przeprowadzenia procesu organizacji biegu Maraton na Orientację „KIWON”. Będziemy w takim przypadku przekazywać dane osobowe odbiorców: osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków związanych z ww. biegiem.
Pana/Pani dane osobowe wskazane w pkt 2 powyżej będą przechowywane przez okres niezbędny do organizacji biegu Maraton na Orientację „KIWON” 2019, bądź do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie w tym celu, w zakresie, w jakim przetwarzane są one na podstawie zgody, tj. przez okres 10 lat.
Przysługuje Panu/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w zakresie pkt 2 w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: biuro@towarzystwojastrzębiec.pl, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych, o których mowa w pkt 2, dla celu z pkt. 3 ppkt. A jest niezbędne w celu realizacji Pana/Pni uczestnictwa w ww. biegu, zaś ich niepodanie będzie skutkować niemożnością uczestnictwa Pana/Pani w biegu.
Podanie przez Pana/Panią danych, o których mowa wmowa w pkt 2, dla celu z pkt. 3 ppkt. a jest dobrowolne, ale konieczne w celu publikacji Pani/Pana danych na liście startowej oraz liście wyników. Jeżeli zgoda w tym zakresie nie zostanie wyrażona nastąpi anonimizacja danych osobowych na liście startowej ora liście wyników, gdzie zostanie wskazane jedynie Pana/Pani imię oraz miejscowość;
W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.